ستاد خبري اداره کل حراست شرکت آزمايشگاه فني و مکانيک

این سامانه جهت دریافت اخبار مرتبط با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با هدف ارتقاء سلامت اداری ایجاد شده است.